INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ A DODAVATELŮ

Společnost Constellium v rámci své činnosti zajišťuje ochranu osobních údajů fyzických i právnických osob, zejména svých zákazníků a dodavatelů. Základem je "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" neboli "GDPR " (Nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016), jakož i další vnitrostátní právní předpisy o ochraně údajů. Rádi bychom Vás informovali jako naše zákazníky a dodavatele, že v souladu s čl. 13 a 14 GDPR vaše osobní data (dále jen „Data“) podléhají rozdílným zpracováním v rámci společnosti Constellium. Společnost Constellium, se kterou spolupracujete, je kontrolorem zpracovávaných údajů.

Shromažďujeme a zpracováváme některá vaše Data pro následující účely:

 • vývoj, výroba a prodej hliníkových výrobků a hliníkových polotovarů
 • interní (např. telefonní seznam) a externí (např. návštěvy, různé události) komunikace
 • řízení a rozvoj našich obchodních vztahů
 • návštěvy zákazníků, dodavatelů, potenciálních zákazníků a dodavatelů, návštěvy a servis externích dodavatelů společnosti a souvisejících nezbytných činností
 • pro účely legitimizace
 • vymáhání pohledávek a obhajoby v případě soudních sporů

Zpracování vašich Dat vychází z čl. 6 odst. 1 písm. a-c GDPR

 • potřebné pro zpracování vašich objednávek,
 • potřebné pro vzájemné plnění závazků podle stávajících smluv a obchodních vztahů dohodnutých mezi námi nebo nezbytné kroky pro uzavření nové smlouvy a obchodního vztahu s vámi,
 • potřebné pro splnění zákonných povinností a / nebo
 • pokud jste nám dali svůj souhlas se zpracováním pro konkrétní účel;
  souhlas v tomto případě můžete kdykoli odvolat.

Osobní údaje, které zpracováváme, se týkají následujících kategorií:

 • Titul, jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Doručovací adresa
 • Telefonní číslo (pevná linka a/nebo mobilní číslo)

V rámci společnosti Constellium mají k vašim Datům přístup pouze jedinci, kteří je potřebují k plnění a zajištění našich obchodních vztahů, ale také naši externí poskytovatelé služeb nebo zprostředkovatelé. Jakýkoli jiný přenos vašich Dat bude proveden pouze tehdy, pokud s nimi souhlasíte, nebo pokud to od nás vyžadují platné zákony.

V rámci společnosti Constellium jsou přijímána vhodná IT bezpečnostní opatření, stejně jako smluvní ujednání v případě zapojení externích poskytovatelů služeb, k ochraně vašich dat před zneužitím a ztrátou, před neoprávněným přístupem, prozrazením nebo modifikací.

V případě, že se příjemce údajů nachází mimo Evropskou unii nebo Evropského hospodářského prostoru, bude takový převod uskutečněn pouze v souladu s čl. 44 a násl. GDPR.

Doba uchovávání údajů je v souladu se zákonnými ustanoveními.

V rámci čl. 15 až 21 GDPR máte právo na přístup k vašim Datům, právo na opravu a omezení zpracování v rozsahu povoleném zákonem, stejně jako právo na vymazání, právo na přenos dat a právo na námitku.

Vaše práva můžete uplatnit na této kontaktní mailové adrese:  data.protection(at)constellium.com

Případnou stížnost můžete podle článku 77 GDPR podat na příslušném místním úřadě pro ochranu osobních údajů.

Přečtěte si prosím také dokument "Politika ochrany osobních údajů" skupiny Constellium umístěný na webových stránkách: https://www.constellium.com/data-protection-policy.